Posts Tagged ‘Борхес’

НАРЦИСИ НА СЦЕНАТА. НОВИТЕ ФОРМИ.

(„Чайка”, Чехов)

[четен] Конференция в чест на 70-годишнината на проф. д-р Никола Георгиев и 60 години Катедра по Теория на литературата, СУ “Св. Климент Охридски”, Катедра по Теория на литературата, ФСлФ, София, 29-30 ноември 2007.

[публикуван] “Не съм от тях”. Канонът на различието”, съст. Миглена Николчина, Ирен Александрова, Калин Михайлов, Камелия Спасова, Галина Иванова, УИ „Св. Климент Охридски“, София: 2009, 306 – 314.

С модерната драма „Чайка” на Чехов се засягат поне три възела на конфликт, базисни както за драматургичния жанр, така и водещи комплекси, т.е. сражения в самия модернизъм: 1. Традицията и новите форми, въпросът за приемствеността и отказаната приемственост (Едипови или по-точно Хамлетови безпокойства); 2. Изборът на любовен обект като избор на себе си (нарцистичната икономия, предизкикана от саморефлексията и себенаблюдението); 3. Композиране или декомпозиране на творбата при вглеждане в нея (протетичната убегливост на формата при заплахата от анализиращия външен поглед). Така с цитирането на „Чайка” и придържането към пиесата, всъщност е прикрит един теоретичен обтег. Разсъждавайки върху текущото произведение и неговите конфликти, се дава възможност на литературоведските тревоги да протекат като подмолни течения. (още…)

Каталогът на каталозите

сп. Алтера, бр. 1-2, февруари 2008, 27-29.

Като всички хора от Библиотеката на младини пътешествах; странствах по следитена една книга, може би каталога на каталозите… Х. Л. Борхес

Пристрастяването към книгите и опасността, която то крие, са отдавна познати на науката и пространно изследвани през ключовата за този проблем фигура, каквато е печалният образ на Дон Кихот. Колекционирането обаче е не манията да владееш и използваш знанието, а манията да го притежаваш, властта да разполагаш с точните книги, да знаеш къде са и в кой момент за какво могат да послужат. Според Хосе Ортега-и-Гасет в есето му “Мисията на библиотекаря” (още…)