Posts Tagged ‘Богдан Богданов’

Култура, литература, действителност

Юбилейна научна конференция в чест на проф. Богдан Богданов

6 ноември 2010 г.

Хотел „Арена ди Сердика”

Откриване

Сесия 1

09.00–11.00

Зала Арена

Анна Николова: Versus rythmici ad Adeodatum

Цочо Бояджиев: Приветствени думи

Михаил Неделчев: Идеите за общности, визии и проекти за светове

Миглена Николчина: Човекът: едно протичане

Боян Манчев: Между екстаз и праксис: антропологическите тези на Богдан Богданов

Александър Кьосев: Четене и читатели. Ситуацията в България днес, един социологически и културoлогически поглед (още…)

Стратегии за четене на reader

сп. алтера академика,  година I кн.4, 2007

Богдан Богданов. Култура, общество, литература. Текстове по културна антропология на Античността, съст. Орлин Тодоров. Изд. „ЛИК“. С, 2007 г.

1. Вавилонско четене

Фигурата на Богдан Богданов като изследовател на класическата древност и като личност, политически отговорна и ангажирана с актуалното състояние на българската ситуация, не може да не предизвиква ответност с появата си в публичното поле. Новата му книга освен за внимателно и проникновено четене, дава възможност и за повдигане на древните-модерни въпроси около текста и контекста; античното и съвременното; минало и настояще; индивид и колектив, и то именно в смяната на кадъра от титулните фокуси литература, общество, култура. В подобен процес на преминаване през исторически епохи и прекрачването в интердисциплинарни територии допълнителна плътност добиват разсъжденията за традицията, общуването и средата. От едната страна остава свършената работа с античния материал, а от другата перформативното осъществяване на теоретичните постановки в акта на конкретните прочити. (още…)